Přípravný kurz ke zkoušce FCE (B2653) Výuka směřuje k přípravě studentů na mezinárodní zkoušky FCE na úrovni B2. (Pokročilí)

Přípravný kurz ke zkoušce First Cambridge Certificate procvičuje všechny prvky, které potřebujete k úspěšnému zvládnutí zkoušky. FCE je nejoblíbenější z Cambridge zkoušek, uznávaná tisíce firmami a školami po celém světě. FCE dokazuje, že jste schopni v angličtině nezávisle pracovat nebo studovat. Zkouška je na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Na kurzu budete pracovat s přípravnou učebnicí i ukázkovými testy. Velký zřetel bude brán i na procvičení mluvené formy a rozvinutí slovní zásoby. Jazyková škola Hampson je partnerským centrem jazykových zkoušek Cambridge a zkoušku můžete skládat naším prostřednictvím.

ČTENÍ A POUŽITÍ ANGLIČTINY (1 hodina a 15 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 7 částí, kandidáti by měli být schopni orientovat se v textu, porozumět jeho struktuře a vyhledat konkrétní informace. Odpovídají na otázky např. formou výběru z více možností, doplňování vynechaného textu apod. Kandidáti jsou schopni porozumět textům z publikací, jako jsou fikce, literatura faktu, zpravodaje, noviny a časopisy.

PSANÍ (1 hodina a 20 minut))

Tato část zkoušky se skládá z 2 částí hodnocených stejným počtem bodů. Každá část má konkrétní účel a cílového čtenáře. Kandidáti musí ukázat, že jsou schopni vypracovat 2 různé práce: povinná úloha (esej) v části 1 a výběr jedné ze tří možností (formální/neformální dopis, email, zpráva nebo recenze) v části 2, každá o rozsahu 140 - 190 slov.

POSLECH (40 minut)

Tato část zkoušky je složena ze 4 částí, kandidáti mají prokázat pochopení situace, hlavních myšlenek, názorů, účelu, konkrétních informací, souladu apod. Otázky mají formu výběru z více možností, doplňování vět, spojování několika variant. Kandidáti jsou schopni porozumět významu široké řadě mluveného projevu, např. přednášek, rozhlasového vysílání, proslovům a hovorům.

MLUVENÍ (14 minut)

Tato část zkoušky se skládá ze 4 částí. Je zaměřena na všeobecnou konverzaci, srovnání, popis, vyjednávání atd. Kandidáti by měli být schopní mj. vyjádřit a obhájit svůj názor. Kandidáti skládají ústní zkoušku s jiným kandidátem nebo ve skupině 3 kandidátů a je testována jejich schopnost účastnit se různých druhů interakcí: se zkoušejícím, s jiným kandidátem a samostatně.

Cílem kurzu je:

 • obeznámit studenty s formální podobou zkoušky
 • rozvíjet hodnocené jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech)
 • procvičit mluvnici a slovní zásobu dané úrovně
 • seznámit se s řadou zkouškových strategií

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Přípravný kurz ke zkoušce FCE
 • Kód kurzu: B2653
 • Pokročilost: Pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Úterý 18.30 - 20.00
 • První hodina: ve středu 20. září 2017 v 18.30 hodin
 • Kurz končí: 5. června 2018
 • Cena: 4 752,— Kč za pololetí
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých zde uvedených osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web