New Total English EM I. (B2902) Kurz angličtiny pro chronické začátečníky (Začátečníci II.)

Kurz Total English Elementary je určen pro chronické začátečníky. To znamená pro ty studenty, kteří již s angličtinou někdy přišli do styku, ale nepodařilo se jim nikdy úspěšně začít jazyk používat či v něm udělat výraznější pokrok. Popřípadě pro studenty, kteří anglicky dříve nějakým způsobem uměli, ale vědomosti pozapomněli. Kurz probírá veškerou mluvnici a slovní zásobu od úplných základů, dávkování látky je však rychlejší a rozsah mluvnice a slovní zásoby je širší než u kurzů pro naprosté začátečníky. Není se však třeba obávat, že bude některá látka už považována za zcela probranou a bude tudíž přeskočena. Hlavní rozdíl od kurzů pro naprosté začátečníky spočívá v tom, že student má již o angličtině nějaké povědomí, což umožňuje o něco rychlejší tempo a dosažení rychlejšího pokroku.

Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu: A1

Porozumění
Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Čtení
Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Mluvení
Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci.
Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.
Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

Písemný projev
Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu

Mezinárodní zkoušky
Kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky úrovně A1.

e-learning
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem Duotesting a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

Přehled základní mluvnice, slovní zásoby a dovedností dle jednotlivých lekcí:

 • New Total English EM I.:
  Lekce 1
  Přehled základní mluvnice
 • podmětná zájmena
 • přivlastňování pomocí "s"
 • přivlastňovací zájmena nesamostatná
 • člen neurčitý
 • tvarování slovesa být
  Slovní zásoba
 • země a národnosti
 • rodina
 • povolání
  Umím
 • mluvit o tom odkud pocházím
 • vyměňovat informace o své rodině
 • vyplnit jednoduchý formulář
 • zahájit a ukončit jednoduchý rozhovor

  Lekce 2
  Přehled základní mluvnice
 • přítomný čas prostý - kladná věta, otázka
 • ukazovací zájmena
 • množné číslo podstatných jmen
  Slovní zásoba
 • prázdniny/dovolená
 • slovesa
 • každodenní předměty
 • barvy
 • základní přídavná jména
  Umím
 • popsat svou denní rutinu
 • psát o denní rutině
 • popsat každodenní předměty
 • klást a odpovídat na jednoduché otázky

  Lekce 3
  Přehled základní mluvnice
 • přítomný čas prostý - záporná věta
 • způsobové sloveso "umět"
  Slovní zásoba
 • volnočasové aktivity
 • dny v týdnu
 • sporty a hry
 • velká čísla
  Umím
 • mluvit o svém volném času
 • mluvit o tom co umím a neumím
 • navrhovat, hovořit do telefonu
 • rozumět a zanechat jednoduchý vzkaz na záznamníku
 • mluvit o dovednostech druhých lidí

  Lekce 4
  Přehled základní mluvnice
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • člen neurčitý pro jednotné i množné číslo; neurčitost nepočitatelných podstatných jmen
 • předmětná zájmena
  Slovní zásoba
 • jídlo a pití
 • nádoby
 • přídavná jména popisující fyzický a duševní stav
 • restaurace, ceny
  Umím
 • mluvit o množství a počtu
 • mluvit o způsobu stravování a životním stylu
 • objednat si jídlo v restauraci
 • nakupovat jídlo

  New Total English EM II.:
  Lekce 5
  Přehled základní mluvnice
 • existenční vazba slovesa "být"
 • sloveso "mít"
 • modifikátory
  Slovní zásoba
 • vybavení domácnosti a nábytek
 • osobní majetek
 • domov
 • přídavná jména popisující místo
  Umím
 • mluvit o svém domově
 • ptát se na něčí a mluvit o svých věcech
 • napsat neformální email o své zemi
 • mluvit o zařizování bytu

  Lekce 6
  Přehled základní mluvnice
 • minulý tvar slovesa "být"
 • minulý čas prostý - pravidelná slovesa (kladná věta, záporná věta, otázka)
  Slovní zásoba
 • budovy
 • předložky místa
 • dopravní prostředky
  Umím
 • mluvit o minulosti
 • porozumět a umět poradit jak se někam dostat
 • popsat svou minulou dovolenou
 • porozumět plánku obchodního centra a ptát se na věci v obchodě

  Lekce 7
  Přehled základní mluvnice
 • zájmeno "one" / "ones"
 • přivlastňovací zájmena samostatná
 • minulý čas prostý - nepravidelná slovesa
  Slovní zásoba
 • přídavná jména popisující lidi
 • řadové číslovky
 • měsíce
 • frázová slovesa
  Umím
 • napsat neformální dopis popisující členy rodiny
 • říci komu co patří
 • porozumět článku
 • rozpoznat osobu podle jednoduchého popisu

  Lekce 8
  Přehled základní mluvnice
 • přítomný čas prostý - příslovce četnosti
 • přítomný čas průběhový
 • příslovce způsobu
 • srovnání přítomného prostého / přítomného průběhového času
  Slovní zásoba
 • oblečení
 • pokoje
 • počasí
 • zdraví
  Umím
 • napsat žádost kolegovi
 • popsat, co dělám právě teď
 • účastnit se rozhovoru na určité téma
 • stěžovat si v obchodě

  New Total English EM III.:
  Lekce 9
  Přehled základní mluvnice
 • druhý stupeň přídavných jmen - srovnávání
 • třetí stupeň přídavných jmen - superlativ
 • sloveso "prefer"
 • sloveso "will" pro spontánní rozhodnutí a nabídky
  Slovní zásoba
 • média
 • filmy
 • umění
  Umím
 • porovnat věci a lidi
 • napsat krátkou filmovou recenzi
 • mluvit o svých osobních preferencích
 • diskutovat o a plánovat aktivity

  Lekce 10
  Přehled základní mluvnice
 • předpřítomný čas prostý
 • "-ing" jako podstatné jméno
  Slovní zásoba
 • cestování
 • prázdninové činnosti
 • sporty
 • dopravní prostředky a způsoby přepravování
  Umím
 • mluvit o osobních zkušenostech
 • rozumět klíčovým informacím v brožuře
 • napsat pohled z dovolené
 • zamluvit si lístek/letenku
 • rozumět základním informacím v hotelu
 • zamluvit si hotelový pokoj

  Lekce 11
  Přehled základní mluvnice
 • způsobové sloveso "moci"
 • sloveso muset/nemuset
 • přehled doplňovacích otázek
 • přítomný čas průběhový pro hovoření o budoucnosti
  Slovní zásoba
 • dopravní značky a předpisy
 • dopravní přestupky a pokuty
 • druhy škol, vzdělávání
  Umím
 • rozumět dopravním značkám a předpisům
 • porozumět a dát jednoduché vysvětlení
 • mluvit o budoucím programu
 • sjednávat schůzky, plánovat

  Lekce 12
  Přehled základní mluvnice
 • "be going to" pro hovoření o záměrech
 • infinitiv příčiny
 • slovesa s infinitivem / - ing formou
  Slovní zásoba
 • slova týkající se budoucnosti
 • ambice
 • volnočasové aktivity
  Umím
 • mluvit o svých záměrech
 • napsat neformální dopis
 • mluvit o tom co mám/nemám rád
 • naplánovat své studijní cíle

Informace o kurzu

 • Název kurzu: New Total English EM I.
 • Kód kurzu: B2902
 • Pokročilost: Začátečníci II.
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Středa 17.10 - 19.10
 • První hodina: ve středu 7. února 2018 v 17.10 hodin
 • Kurz končí: 27. června 2018
 • Cena: 5 280,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web