New Total English EM I. (B2902) Kurz angličtiny pro chronické začátečníky (Začátečníci II.)

Kurz Total English Elementary je určen pro chronické začátečníky. To znamená pro ty studenty, kteří již s angličtinou někdy přišli do styku, ale nepodařilo se jim nikdy úspěšně začít jazyk používat či v něm udělat výraznější pokrok. Popřípadě pro studenty, kteří anglicky dříve nějakým způsobem uměli, ale vědomosti pozapomněli. Kurz probírá veškerou mluvnici a slovní zásobu od úplných základů, dávkování látky je však rychlejší a rozsah mluvnice a slovní zásoby je širší než u kurzů pro naprosté začátečníky. Není se však třeba obávat, že bude některá látka už považována za zcela probranou a bude tudíž přeskočena. Hlavní rozdíl od kurzů pro naprosté začátečníky spočívá v tom, že student má již o angličtině nějaké povědomí, což umožňuje o něco rychlejší tempo a dosažení rychlejšího pokroku.

Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu: A1

Porozumění
Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Čtení
Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Mluvení
Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci.
Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.
Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

Písemný projev
Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu

Mezinárodní zkoušky
Kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky úrovně A1.

e-learning
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem Duotesting a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

Přehled základní mluvnice, slovní zásoby a dovedností dle jednotlivých lekcí:

 • New Total English EM I.:
  Lekce 1
  Přehled základní mluvnice
 • podmětná zájmena
 • přivlastňování pomocí "s"
 • přivlastňovací zájmena nesamostatná
 • člen neurčitý
 • tvarování slovesa být
  Slovní zásoba
 • země a národnosti
 • rodina
 • povolání
  Umím
 • mluvit o tom odkud pocházím
 • vyměňovat informace o své rodině
 • vyplnit jednoduchý formulář
 • zahájit a ukončit jednoduchý rozhovor

  Lekce 2
  Přehled základní mluvnice
 • přítomný čas prostý - kladná věta, otázka
 • ukazovací zájmena
 • množné číslo podstatných jmen
  Slovní zásoba
 • prázdniny/dovolená
 • slovesa
 • každodenní předměty
 • barvy
 • základní přídavná jména
  Umím
 • popsat svou denní rutinu
 • psát o denní rutině
 • popsat každodenní předměty
 • klást a odpovídat na jednoduché otázky

  Lekce 3
  Přehled základní mluvnice
 • přítomný čas prostý - záporná věta
 • způsobové sloveso "umět"
  Slovní zásoba
 • volnočasové aktivity
 • dny v týdnu
 • sporty a hry
 • velká čísla
  Umím
 • mluvit o svém volném času
 • mluvit o tom co umím a neumím
 • navrhovat, hovořit do telefonu
 • rozumět a zanechat jednoduchý vzkaz na záznamníku
 • mluvit o dovednostech druhých lidí

  Lekce 4
  Přehled základní mluvnice
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • člen neurčitý pro jednotné i množné číslo; neurčitost nepočitatelných podstatných jmen
 • předmětná zájmena
  Slovní zásoba
 • jídlo a pití
 • nádoby
 • přídavná jména popisující fyzický a duševní stav
 • restaurace, ceny
  Umím
 • mluvit o množství a počtu
 • mluvit o způsobu stravování a životním stylu
 • objednat si jídlo v restauraci
 • nakupovat jídlo

  New Total English EM II.:
  Lekce 5
  Přehled základní mluvnice
 • existenční vazba slovesa "být"
 • sloveso "mít"
 • modifikátory
  Slovní zásoba
 • vybavení domácnosti a nábytek
 • osobní majetek
 • domov
 • přídavná jména popisující místo
  Umím
 • mluvit o svém domově
 • ptát se na něčí a mluvit o svých věcech
 • napsat neformální email o své zemi
 • mluvit o zařizování bytu

  Lekce 6
  Přehled základní mluvnice
 • minulý tvar slovesa "být"
 • minulý čas prostý - pravidelná slovesa (kladná věta, záporná věta, otázka)
  Slovní zásoba
 • budovy
 • předložky místa
 • dopravní prostředky
  Umím
 • mluvit o minulosti
 • porozumět a umět poradit jak se někam dostat
 • popsat svou minulou dovolenou
 • porozumět plánku obchodního centra a ptát se na věci v obchodě

  Lekce 7
  Přehled základní mluvnice
 • zájmeno "one" / "ones"
 • přivlastňovací zájmena samostatná
 • minulý čas prostý - nepravidelná slovesa
  Slovní zásoba
 • přídavná jména popisující lidi
 • řadové číslovky
 • měsíce
 • frázová slovesa
  Umím
 • napsat neformální dopis popisující členy rodiny
 • říci komu co patří
 • porozumět článku
 • rozpoznat osobu podle jednoduchého popisu

  Lekce 8
  Přehled základní mluvnice
 • přítomný čas prostý - příslovce četnosti
 • přítomný čas průběhový
 • příslovce způsobu
 • srovnání přítomného prostého / přítomného průběhového času
  Slovní zásoba
 • oblečení
 • pokoje
 • počasí
 • zdraví
  Umím
 • napsat žádost kolegovi
 • popsat, co dělám právě teď
 • účastnit se rozhovoru na určité téma
 • stěžovat si v obchodě

  New Total English EM III.:
  Lekce 9
  Přehled základní mluvnice
 • druhý stupeň přídavných jmen - srovnávání
 • třetí stupeň přídavných jmen - superlativ
 • sloveso "prefer"
 • sloveso "will" pro spontánní rozhodnutí a nabídky
  Slovní zásoba
 • média
 • filmy
 • umění
  Umím
 • porovnat věci a lidi
 • napsat krátkou filmovou recenzi
 • mluvit o svých osobních preferencích
 • diskutovat o a plánovat aktivity

  Lekce 10
  Přehled základní mluvnice
 • předpřítomný čas prostý
 • "-ing" jako podstatné jméno
  Slovní zásoba
 • cestování
 • prázdninové činnosti
 • sporty
 • dopravní prostředky a způsoby přepravování
  Umím
 • mluvit o osobních zkušenostech
 • rozumět klíčovým informacím v brožuře
 • napsat pohled z dovolené
 • zamluvit si lístek/letenku
 • rozumět základním informacím v hotelu
 • zamluvit si hotelový pokoj

  Lekce 11
  Přehled základní mluvnice
 • způsobové sloveso "moci"
 • sloveso muset/nemuset
 • přehled doplňovacích otázek
 • přítomný čas průběhový pro hovoření o budoucnosti
  Slovní zásoba
 • dopravní značky a předpisy
 • dopravní přestupky a pokuty
 • druhy škol, vzdělávání
  Umím
 • rozumět dopravním značkám a předpisům
 • porozumět a dát jednoduché vysvětlení
 • mluvit o budoucím programu
 • sjednávat schůzky, plánovat

  Lekce 12
  Přehled základní mluvnice
 • "be going to" pro hovoření o záměrech
 • infinitiv příčiny
 • slovesa s infinitivem / - ing formou
  Slovní zásoba
 • slova týkající se budoucnosti
 • ambice
 • volnočasové aktivity
  Umím
 • mluvit o svých záměrech
 • napsat neformální dopis
 • mluvit o tom co mám/nemám rád
 • naplánovat své studijní cíle

Informace o kurzu

 • Název kurzu: New Total English EM I.
 • Kód kurzu: B2902
 • Pokročilost: Začátečníci II.
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Středa 17.10 - 19.10
 • První hodina: ve středu 7. února 2018 v 17.10 hodin
 • Kurz končí: 27. června 2018
 • Cena: 5 280,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web