New Total English PIM III. (B2900) Kurz angličtiny pro mírně pokročilé (Mírně pokročilí)

Kurz New Total English Pre-intermediate je vhodným kurzem pokud již ovládáte základy jazyka i gramatického systému, ale potřebujete si je systematicky utřídit a především "zažít". Na kurzu zopakujete a rozšíříte své vědomosti a prohloubíte slovní zásobu. New Total English Pre-Intermediate se zaměřuje zejména na skutečně funkční angličtinu. Probíraná témata rozvíjejí a zdokonalují schopnost dorozumět se.

Na kurzu se budete věnovat veškeré podstatné gramatice této úrovně a významně rozšíříte slovní zásobu předešlých stupňů. Uděláte významný krok k tomu, abyste se efektivně dorozuměli, uměli diskutovat o složitějších tématech a porozuměli jste řeči týkající se aktuálních záležitostí. Kurz vám nabídne dostatek impulsů a materiálů pro přirozenou komunikaci a rozvíjí reálný jazyk v autentických souvislostech.

Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu: A2

Porozumění
Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.

Čtení
Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Mluvení
Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.


Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Písemný projev

Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

Mezinárodní zkoušky
Kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky úrovně A2.

e-learning
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem Duotesting a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

Přehled základní mluvnice, slovní zásoby a dovedností dle jednotlivých lekcí:

 • New Total English PIM I.:

  Lekce 1
  Přehled základní mluvnice
 • přítomný čas prostý
 • vyjádření preferencí
 • příslovce četnosti
 • přítomný čas průběhový
  Slovní zásoba
 • denní rutina a činnosti
 • spací návyky
 • obchody a nakupování
  Umím
 • mluvit o tom co mám a nemám rád
 • ptát se a odpovídat na otázky týkající se denní rutiny
 • napsat neformální společenský email
 • mluvit o svých studijních potřebách a dovednostech

  Lekce 2
  Přehled základní mluvnice
 • minulý čas prostý
 • „so“ a „neither“
 • předpřítomný čas prostý
  Slovní zásoba
 • mluvení o biografii
 • podstatná jména a přídavná jména se stejným základem
 • ustálená slovní spojení týkající se úspěchů
  Umím
 • mluvit o osobních událostech z minulosti
 • říci v čem jsem stejný/odlišný od druhého člověka
 • mluvit o osobních úspěších a zkušenostech
 • se účastnit jednoduché diskuse

  Lekce 3
  Přehled základní mluvnice
 • „to be going to“ pro budoucí plány
 • vztažné věty
 • přítomný čas průběhový pro hovoření o budoucnosti
  Slovní zásoba
 • jídlo a restaurace
 • filmy
 • přídavná jména
 • smyslová slovesa
  Umím
 • sdělit kamarádovi své budoucí plány
 • napsat neformální dopis kamarádovi
 • smluvit se na něčem s kamarádem
 • přispět do jednoduché diskuse

  Lekce 4
  Přehled základní mluvnice
 • druhý stupeň přídavných jmen – srovnávání
 • třetí stupeň přídavných jmen – superlativ
 • nepřímé otázky
  Slovní zásoba
 • popis člověka
 • přežití v přírodě
  Umím
 • porovnat lidi
 • napsat děkovný vzkaz
 • klást zdvořilé otázky
 • dohodnout se s partnerem

  New Total English PIM II.:

  Lekce 5
  Přehled základní mluvnice
 • způsobová slovesa „should“ a „can“
 • sloveso „have to“
 • předpřítomný čas prostý s „for“ a „since“
 • vazba „used to“
  Slovní zásoba
 • fáze života
 • přátelství
 • zvyky
  Umím
 • vyměnit si názory s kamarádem
 • napsat osobní profil
 • popsat sebe před nějakou dobou
 • udělat jednoduchou neformální prezentaci

  Lekce 6
  Přehled základní mluvnice
 • sloveso „will“
 • „too“, „too much/too many“, „enough“
 • použití slovesa „like“
  Slovní zásoba
 • geografické rysy
 • domácí spotřebiče
 • popis míst v přírodě
  Umím
 • dělat obecné předpovědi o budoucnosti
 • zdůvodnit svou volbu pro něco
 • popsat oblíbené místo
 • vysvětlit, proč upřednostňuji určitou prázdninovou destinaci

  Lekce 7
  Přehled základní mluvnice
 • první podmínková věta
 • gerundium a infinitiv
 • příčina, důvod, následek
  Slovní zásoba
 • vzhled
 • povaha
 • nemoci a zranění
  Umím
 • popsat něčí vzhled
 • popsat něčí povahu
 • mluvit o nemocích a dávat rady
 • porozumět a mluvit o kvízu v časopise

  Lekce 8
  Přehled základní mluvnice
 • trpný rod přítomného času prostého
 • otázky
 • minulý čas průběhový a minulý čas prostý
  Slovní zásoba
 • slovesa týkající se změn
 • frázová slovesa týkající se vztahů
 • knihy
  Umím
 • popsat změny
 • tázat se na osobní informace
 • ptát se a odpovídat na otázky týkající se minulých akcí

  New Total English PIM III.:

  Lekce 9
  Přehled základní mluvnice
 • způsobové sloveso „can/could“
 • sloveso „to be able to“
 • trpný rod minulého času prostého
  Slovní zásoba
 • práce
 • vazby se slovesy „make“ a „do“
 • zločin
  Umím
 • odpovídat na jednoduché otázky u pracovního pohovoru
 • mluvit o svých dovednostech
 • napsat krátký článek
 • účastnit se jednoduchého vyjednávání

  Lekce 10
  Přehled základní mluvnice
 • frázová slovesa
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • určitý člen – „the“
  Slovní zásoba
 • zvířata a ZOO
 • slovesa s předložkovými vazbami
  Umím
 • mluvit o lidech, kteří mě ovlivnili
 • napsat krátký příspěvek do diskuse
 • spekulovat o zvucích a obrázcích
 • účastnit se dosažení skupinové dohody

  Lekce 11
  Přehled základní mluvnice
 • předpřítomný čas prostý s „just“, „yet“ a „already“
 • slovesa s dvěma předměty
 • předminulý čas prostý
  Slovní zásoba
 • prázdniny/dovolená
 • vítání
 • dárky
 • zápisky z cestování
  Umím
 • zjistit, zda by někdo byl dobrý společníkem na cesty
 • mluvit obecně o kulturních zvycích
 • napsat o místě, které jsem navštívil
 • se účastnit konverzace na cestách

  Lekce 12
  Přehled základní mluvnice
 • druhá podmínková věta
 • nepřímá řeč
 • „both“, „neither“ a „either“
  Slovní zásoba
 • peníze
 • vzdělávání
 • slovesa s předložkovými vazbami
  Umím
 • říci, jak bych se zachoval v hypotetické situaci
 • sdělit, co mi řekl někdo druhý
 • popsat podobnost/rozdíly
 • stěžovat si v obchodě či restauraci

Informace o kurzu

 • Název kurzu: New Total English PIM III.
 • Kód kurzu: B2900
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Pondělí 18.30 - 20.00
 • První hodina: v pondělí 5. února 2018 v 18.30 hodin
 • Kurz končí: 25. června 2018
 • Cena: 3 762,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web