Our Discovery Island 1 (B2621) Kurz angličtiny pro děti z třetích tříd ZŠ. (Začátečníci II.)

Učení může být dobrodružstvím! Our Discovery Island je unikátní kurz, jehož součástí je online svět, hra, která tematicky přímo navazuje na příběh učebnice. Děti tak mohou rozšířit svoje studium i mimo vyučovací hodinu. Během této online hry dítě prochází s vytvořenou postavičkou a plní jednotlivé úkoly - v angličtině. Dítě si hraje a nenásilnou, přirozenou formou se při tom učí angličtinu. Rodiče i lektoři mohou vidět, jak dítě ve hře postupuje a co všechno se naučilo. Každou úrovní učebnice se prolíná tematický příběh, který je propojen s dalšími doplňky kurzu (videa, on-line hra). Děti se tak stávají součástí daného dobrodružství.

Učebnice rozvíjí kognitivní, emocionální i sociální dovednosti žáků. Systematické a přitom různorodé opakování jazyka vede k jeho rychlejšímu osvojení.

Koncept kurzu zohledňuje přirozenou zvídavost dětí, jejich touhu po úspěchu a velkou kapacitu, se kterou jsou schopny vstřebávat nový jazyk. Kurz využívá na studenta orientovaný přístup, který klade zřetel na rovnocenné poskytnutí podpory a výzvy v učení se.

Obsah hodin a využívané materiály povzbuzují děti k tomu, aby sdílely v hodinách zkušenosti z jejich běžného života. Děti se učí mluvit o sobě a o všem, co je obklopuje. Pestrost materiálů a střídání jednotlivých prvků má zaručit, aby děti udržely pozornost v průběhu celé hodiny a aby pro ně hodiny byly podnětné a pestré. Samozřejmostí je práce s celou skupinou, ale děti pracují i ve dvojicích, či ve skupinkách a učí se tak rozumět nejen lektorovi, ale i jeden druhému. Součástí hodin jsou nejen kvalitní učebnice, ale i kartičky s obrázky, písničky, nejrůznější hry, projekty, pohádky a mnoho dalšího.

Snažíme se, aby se děti anglicky ve velké míře učily pomocí hry. Pokud je to možné, neučíme "o" angličtině, ale vytváříme prostředí, ve kterém děti angličtinu zažívají na vlastní kůži. Seznamování s gramatikou je pojato tak, aby studenti byli schopni rozpoznávat jednotlivé jazykové prvky. Zároveň s tím je rozvíjena schopnost dětí použít tento jazykový prvek v dalších situacích. Dbáme na pravidelné procvičování a opakování, které v ideálním případě přináší ten efekt, že děti jsou skutečně schopny začít "myslet v angličtině".

Pro veškerou hlavní komunikaci je v našich kurzech používán anglický jazyk. Zároveň je však v případě seznamování s novou aktivitou či v případě potřeby ze strany lektora možnost použití mateřštiny dětí. Naším cílem je nikoliv být svázán pravidly, ale přizpůsobit výuku konkrétní situaci. Za mnoho let praxe máme osvědčeno, že využití mateřštiny dětí je někdy mnohem efektivnější, než frustrace dítěte z nepochopení toho, o co v daný okamžik běží. Zároveň však zastáváme názor, že tam kde je to možné, by angličtina měla být využívána v co největší míře.

V hodinách se snažíme především o budování sebedůvěry v používání cizího jazyka. Naši lektoři jsou lidé laskaví a vstřícní. Nachází k vašim dětem vždy kladný vztah a největší odměnou jim je radost, s kterou se děti jazyk učí. V našich kurzech neznámkujeme. Naše výuka je založena na principu odměny, nikoliv trestu. To vede k vybudování zdravé sebedůvěry a k vytvoření opravdového zájmu o učení se něčemu novému.

Popis kurzů:

 • Our Discovery Island Starter

  Kurz je určený pro sedmileté děti, které v září nastoupily do druhé třídy ZŠ. Kurz postupně rozvíjí čtyři základní jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní - od abecedy až po jednoduché jazykové vzorce. Materiály využívané v kurzu citlivě kombinují látku tak, aby děti neodradila přemíra nabytých informací, ale aby zároveň objevovali, čeho všeho jsou v cizím jazyce schopné. Kurz klade velký zřetel na rozvoj komunikačních dovedností. V našich kurzech se snažíme maximálně využít přirozených vlastností malých dětí jako je napodobování, domýšlení si či zaujetí hrou.

 • fOur Discovery Island 1

  Kurz je určen dětem, které již umí ve své mateřštině číst a psát (tzn. minimálně žákům druhých tříd). Kurz rozvíjí schopnost porozumět a používat angličtinu pomocí dovedností poslechu, mluvení, čtení a psaní. Po úspěšném absolvování kurzu jsou děti schopné základní komunikace o jim blízkých situacích. Jsou schopné formulovat skutečnosti o sobě, své rodině, svých zájmech, svém domově. Mají základní slovní zásobu z oblastí jako je škola, zvířata, koníčky, barvy, části těla, oblečení, jídlo a pití, číslovky, předložky, dny v týdnu, měsíce… Tuto slovní zásobu i základní jazykové vzorce ovládají v mluvené i psané podobě.

 • fOur Discovery Island 2

  Kurz je určen dětem, které již mají za sebou alespoň rok či dva studia angličtiny. Je posledním kurzem z této řady, po kterém již děti postupují do kurzů pro dospívající. Kurz rozvíjí schopnost porozumět a používat angličtinu pomocí dovedností poslechu, mluvení, čtení a psaní. Cílem kurzu je obsáhnout slušný základ angličtiny, odpovídající prvnímu stupni základních škol. V rámci knihy děti prohlubují své znalosti z předchozího studia a zároveň se seznamují s novými jevy, jako je přítomný čas průběhový, minulý čas prostý a budoucí časy. Podstatně také rozvíjejí svou slovní zásobu a jsou vystavovány složitějším jazykovým strukturám.

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Our Discovery Island 1
 • Kód kurzu: B2621
 • Pokročilost: Začátečníci II.
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Úterý 15.00 - 16.00
 • První hodina: v úterý 12.září 2017 v 15.00 hodin
 • Kurz končí: 26. června 2018
 • Příspěvek: 2 128,— Kč za pololetí
 • Kurz organizuje Hampson 4KIDS. Učebnice zajišťujeme, ale je třeba je uhradit zvlášť.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web