New Total English Starter I. (B2949) Kurz angličtiny pro naprosté začátečníky (Začátečníci I.)

Kurz New Total English Starter je koncipovaný speciálně pro naprosté začátečníky, kteří se nikdy jazyk neučili a nemají tedy vůbec žádné, ani skryté znalosti angličtiny. Látka je probíráná od naprostých základů a v tempu, které umožní nabyté poznatky dostatečně vstřebávat, opakovat a procvičovat. Během kurzu si osvojíte základy, které vám umožní rozumět základní slovní zásobě a dorozumět se jednoduchým způsobem v nejběžnějších životních situacích. Kurz využívá osvědčenou řadu učebnic, která klade rovnocenný důraz na gramatiku, i „živý jazyk“ a schopnost dorozumění se. Kurz probírá veškerou látku od úplných základů a v rozsahu odrážejícím potřeby naprostých, nikoliv chronických začátečníků.

Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu: počátek úrovně A1

Porozumění
Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Čtení
Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Mluvení
Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci.
Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.
Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

Písemný projev
Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu

Mezinárodní zkoušky
Skládání mezinárodní zkoušky úrovně A1 doporučujeme až po absolvování navazujícího kurzu (úrovně Elementary).

e-learning<
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem Duotesting a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

Přehled základní mluvnice, slovní zásoby a dovedností (funkcí):

 • základní mluvnice:
 • sloveso "být"
 • otázková slova Who?/ What?
 • jeho / její
 • člen neurčitý
 • sloveso "být" všechny osoby
 • přivlastňovací zájmena
 • ano/ne otázky se slovesem "být"
 • sloveso "can"
 • ukazovací zájmena
 • přivlastnění pomocí "s"
 • jídlo a pití
 • ceny
 • čísla
 • barvy
 • nepravidelná podstatná jména (množné číslo)
 • existenční vazba slovesa „být“
 • some / a lot
 • sloveso "umět"
 • přítomný čas prostý
 • předmětná zájmena
 • rozkazovací způsob
 • příslovce četnosti
 • sloveso "chtěl bych"
 • sloveso "mít"
 • otázková slova
 • minulý čas slovesa "být"
 • zdvořilé žádosti
 • minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves
 • budoucnost pomocí "going to"
  slovní zásoba:
 • čísla 0-9
 • slova podobná ve všech jazycích
 • hláskování
 • telefonní čísla
 • základní fráze
 • čísla 10-99
 • povolání
 • rodina
 • přídavná jména k popisu míst
 • prázdniny
 • dny v týdnu
 • národnosti
 • hodiny
 • slovesa popisující každodenní činnosti
 • zaměstnání
 • měsíce
 • pracovní fráze
 • řadové číslovky
 • přídavná jména k popisu činností
 • pokoje a nábytek
 • jídlo
 • povolání
 • domácí práce
 • velká čísla
 • budoucí plány
  funkce:
 • ubytování se v hotelu
 • uvítání na letišti
 • představení se
 • zahájení konverzace
 • základní informace o své rodině
 • základní informace o sobě
 • zamluvení dovolené
 • získání informací na dovolené
 • jednoduchý telefonní hovor
 • objednání si jídla
 • ptaní se na cenu
 • ptaní se na směr
 • popis místa
 • orientování se ve městě
 • schopnosti a dovednosti
 • vyjádření toho co mám / nemám rád
 • zahájení rozhovoru s někým, koho neznám
 • hovořit o každodenních činnostech
 • chápání jednoduchých instrukcí
 • přivítání hosta v práci
 • vyjádření toho, jak často něco dělám
 • vysvětlení, proč něco potřebuji
 • vyjmenování toho, co vlastním
 • navržení restaurace, zamluvení si restaurace, objednání si jídla
 • jednoduchý popis minulé události
 • vyjádření žádosti
 • otázka na svolení
 • porozumění krátkému příběhu
 • popis události z minulosti
 • hovoření o svých plánech

Informace o kurzu

 • Název kurzu: New Total English Starter I.
 • Kód kurzu: B2949
 • Pokročilost: Začátečníci I.
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Úterý 16.00 - 18.00
 • První hodina: v úterý 13. února 2018 v 16.10 hodin
 • Kurz končí: 26. června 2018
 • Cena: 4 488,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web