DaF kompakt A1 II. (B2896) Kurz němčiny pro začátečníky (Začátečníci )

DaF Kompakt je nový kurz němčiny pro dospělé. Zaměřuje zejména na ty, kteří potřebují němčinu pro studium, nebo zaměstnání a chtějí se rychle dostat na uživatelskou úroveň B1. Svižná progrese učiva vede k rychlým výsledkům. V uzavřených příbězích učebnice najdete reálné situace běžného života v německy mluvících zemích. Kurz nabízíme ve třech úrovních pokročilosti od od začátečníků (A1) až po středně pokročilé (B1).

Učebnice DaF kompakt je k dispozici buď v jednodílném vydání: zvlášť učebnice (včetně 3 vložených CD) a pracovní sešit (včetně 2 vložených CD), nebo v třídílném vydání zvlášť pro úrovně A1, A2 a B1. U třídílného vydání je pracovní sešit integrovaný v učebnici.

Učební soubor je zpracován dle požadavků Společného evropského referenčního rámce. Jasná a přehledná struktura jednotlivých kapitol umožňuje snadnou orientaci a efektivní učení. Není opomenut důsledný nácvik fonetiky a od začátku i vytváření jednoduchých textů. Učebnice připravuje na zkoušky Start Deutsch 1, Start Deutsch 2 a Zertifikat Deutsch.

Celý kurz tvoří 30 lekcí (A1: 8 lekcí, A2: 10 lekcí, B1: 12 lekcí), každá lekce má 3 dvojstrany a závěrečný přehled slovní zásoby, gramatiky a frází dané lekce. Pracovní sešit s 2 vloženými CD procvičuje systematicky gramatiku a slovní zásobu. Obsahuje 7 stran cvičení a 1 stranu nácviku výslovnosti ke každé lekci, v závěru klíč a transkripce textů.

e-learning
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

 • Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu DaF kompakt A1:
  Porozumění
  Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.
  Čtení
  Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.
  Mluvení
  Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci.
  Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.
  Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.
  Písemný projev
  Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu
 • Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu DaF kompakt A2:
  Porozumění
  Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.
  Čtení
  Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.
  Mluvení
  Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.
  Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.
  Písemný projev
  Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.
 • Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu DaF kompakt B1:
  Porozumění
  Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí, nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.
  Čtení
  Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.
  Mluvení
  Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal (a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.
  Písemný projev
  Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Informace o kurzu

 • Název kurzu: DaF kompakt A1 II.
 • Kód kurzu: B2896
 • Pokročilost: Začátečníci
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Středa 18.30 - 20.00
 • První hodina: ve středu 7. února 2018 v 18.30 hodin
 • Kurz končí: 31. ledna 2018
 • Cena: 3 960,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné za semestr. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web