New Total English Starter (B2892) Kurz angličtiny pro naprosté začátečníky (Začátečníci I.)

Kurz New Total English Starter je koncipovaný speciálně pro naprosté začátečníky, kteří se nikdy jazyk neučili a nemají tedy vůbec žádné, ani skryté znalosti angličtiny. Látka je probíráná od naprostých základů a v tempu, které umožní nabyté poznatky dostatečně vstřebávat, opakovat a procvičovat. Během kurzu si osvojíte základy, které vám umožní rozumět základní slovní zásobě a dorozumět se jednoduchým způsobem v nejběžnějších životních situacích. Kurz využívá osvědčenou řadu učebnic, která klade rovnocenný důraz na gramatiku, i „živý jazyk“ a schopnost dorozumění se. Kurz probírá veškerou látku od úplných základů a v rozsahu odrážejícím potřeby naprostých, nikoliv chronických začátečníků.

Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu: počátek úrovně A1

Porozumění
Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

Čtení
Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Mluvení
Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci.
Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.
Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

Písemný projev
Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu

Mezinárodní zkoušky
Skládání mezinárodní zkoušky úrovně A1 doporučujeme až po absolvování navazujícího kurzu (úrovně Elementary).

e-learning<
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem Duotesting a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

Přehled základní mluvnice, slovní zásoby a dovedností (funkcí):

 • základní mluvnice:
 • sloveso "být"
 • otázková slova Who?/ What?
 • jeho / její
 • člen neurčitý
 • sloveso "být" všechny osoby
 • přivlastňovací zájmena
 • ano/ne otázky se slovesem "být"
 • sloveso "can"
 • ukazovací zájmena
 • přivlastnění pomocí "s"
 • jídlo a pití
 • ceny
 • čísla
 • barvy
 • nepravidelná podstatná jména (množné číslo)
 • existenční vazba slovesa „být“
 • some / a lot
 • sloveso "umět"
 • přítomný čas prostý
 • předmětná zájmena
 • rozkazovací způsob
 • příslovce četnosti
 • sloveso "chtěl bych"
 • sloveso "mít"
 • otázková slova
 • minulý čas slovesa "být"
 • zdvořilé žádosti
 • minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves
 • budoucnost pomocí "going to"
  slovní zásoba:
 • čísla 0-9
 • slova podobná ve všech jazycích
 • hláskování
 • telefonní čísla
 • základní fráze
 • čísla 10-99
 • povolání
 • rodina
 • přídavná jména k popisu míst
 • prázdniny
 • dny v týdnu
 • národnosti
 • hodiny
 • slovesa popisující každodenní činnosti
 • zaměstnání
 • měsíce
 • pracovní fráze
 • řadové číslovky
 • přídavná jména k popisu činností
 • pokoje a nábytek
 • jídlo
 • povolání
 • domácí práce
 • velká čísla
 • budoucí plány
  funkce:
 • ubytování se v hotelu
 • uvítání na letišti
 • představení se
 • zahájení konverzace
 • základní informace o své rodině
 • základní informace o sobě
 • zamluvení dovolené
 • získání informací na dovolené
 • jednoduchý telefonní hovor
 • objednání si jídla
 • ptaní se na cenu
 • ptaní se na směr
 • popis místa
 • orientování se ve městě
 • schopnosti a dovednosti
 • vyjádření toho co mám / nemám rád
 • zahájení rozhovoru s někým, koho neznám
 • hovořit o každodenních činnostech
 • chápání jednoduchých instrukcí
 • přivítání hosta v práci
 • vyjádření toho, jak často něco dělám
 • vysvětlení, proč něco potřebuji
 • vyjmenování toho, co vlastním
 • navržení restaurace, zamluvení si restaurace, objednání si jídla
 • jednoduchý popis minulé události
 • vyjádření žádosti
 • otázka na svolení
 • porozumění krátkému příběhu
 • popis události z minulosti
 • hovoření o svých plánech

Informace o kurzu

 • Název kurzu: New Total English Starter
 • Kód kurzu: B2892
 • Pokročilost: Začátečníci I.
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Úterý 17.30 - 19.30
 • První hodina: v úterý 14. listopadu 2017 v 17.30 hodin
 • Kurz končí: 26. června 2018
 • Cena: 7 392,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web