Next Move 4 (B2640) Kurz angličtiny s českým a konverzačním lektorem. (Středně pokročilí)

Kurzy Next Move jsou sérií kurzu pro dospívající studenty. Kurzy ve skupince o maximálně 8 studentech, jsou výborným nástrojem k tomu, aby se vaše děti neučily pouze "o jazyce", ale skutečně začaly jazyk sebevědomě aktivně používat. Kurzy využívají moderní výukové materiály, které zohledňují digitální gramotnost dnešních mladých lidí. V celé své šíři tedy mají studenti možnost využít doplňky za užití moderních technologií, to vše se zřetelem na maximální užitek při studiu. Studenti dochází na 2 x 60 minut jednou týdně, přičemž 60 minut mají zpravidla českého lektora a druhých 60 minut lektora konverzačního, který na ně hovoří pouze anglicky. Jedná se často o rodilé mluvčí, či cizince. Kurzy Next Move jsou výborným nástrojem pro to, aby byla postupně budována plynulost v užívání jazyka. Po absolvování celé řady v průběhu čtyř let by se studenti měli dostat minimálně k hranici středně pokročilý (intermediate/B1), často i výše.

Kurz Next Move 4 je určen dětem zhruba čtrnáctiletým. Jedná se o kurz, který upevňuje úroveň středně pokročilý a vede studenty k úrovni pokročilý. Je tedy určený studentům, kteří již ovládají základní gramatiku a slovní zásobu na slušné úrovni a kteří jsou schopni formulace složitějších myšlenek v angličtině.

Kurzy Next Move 4 jsou zlomové především proměnou, kterou děti v tomto věku prodělávají z hlediska životní fáze i z hlediska svých studijních možností. Postupně jsou během dospívání v mnohem větší míře schopni samostudia, logického či kritického uvažování, abstrakce a podobně. Na rozdíl od malých dětí již často mají jasnou představu o tom, proč se učí a čeho chtějí dosáhnout. Mají zároveň škálu vlastních životních zkušeností, s kterými do kurzu přicházejí. K našim studentům přistupujeme individuálně a snažíme se, aby se v hodinách dobře cítil každý jeden z nich a zároveň aby dobře fungovala celá skupina. Dbáme na to, aby se k sobě studenti chovali s respektem a ohleduplností. Studenti v Hampsonu svým učitelům tykají a jejich učitelé se snaží být nejen autoritou, ale zároveň oporou, na kterou se mohou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem.

Kurz využívá kvalitní a citlivě připravené učebnice, odpovídající věku studentů. Sylabus kurzu zohledňuje fakt, že mladí studenti, kteří jsou neustále vystavováni přemíře informací, které si potřebují zapamatovat, potřebují neustále novou látku opakovat, čemuž jsou přizpůsobeny i studijní materiály. Kurz je koncipován tak, aby udržel studenty motivované a bylo v něm vytvářeno pozitivní učební prostředí. Učebnice obsahují situace a příběhy, odpovídající věku studentů a reálným životním situacím, s kterými se mohou ztotožnit. Máme zkušenost, že většina našich dospívajících studentů se učí s radostí a uvědomuje si důležitost studia. Mají-li správně vytyčené cíle, dovedou být dostatečně zodpovědní, aby věnovali svému studiu to, co je potřeba.

V rámci kurzu Next Move 4 je probrána celá škála gramatický jevů a okruhů slovní zásoby. Studenti v rámci kurzu rozvíjejí všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení a poslech). Studenti se učí i pomocí situací (funkcí) a získávají tak důležité dovednosti v oblastech jako je vyprávění příběhu, popis knihy, povzbuzování, dávání komplimentů, pracovní pohovor, plánování aj. V hodinách je využívána škála doplňkových materiálů, her, projektů, písniček, pohádek, divadla a mnoho dalšího. Kurz je veden téměř výhradně v angličtině, český lektor využívá češtinu pouze v nezbytných případech - například k vyložení složitějších gramatických jevů či tak, aby byla zaručena efektivita kurzu a bylo zabráněno frustraci z nepochopení.

Přehled základních gramatických jevů:

 • to be/have got; Present simple/Present continuous
 • Apostophes; Comparatives and superlatives; Relative pronouns; some and any; much, many and a lot of
 • Past simple; Irregular verbs
 • Past simple vs Past continuous
 • used to for past habits
 • Present perfect + ever, never, already, yet, just, since and for
 • Present perfect vs Past simple
 • Gerunds and infinitives
 • Present perfect continuous
 • Modals: ability, obligation, prohibition, advice
 • Past modals
 • Modals: possibility
 • will/going to
 • Present simple and Present continuous for future
 • Passive statements
 • Passive questions
 • First and Second conditional
 • Subject/Object questions
 • Past perfect
 • Third conditional
 • Reported statements, commands and requests
 • Reported questions

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Next Move 4
 • Kód kurzu: B2640
 • Pokročilost: Středně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Čtvrtek 15.00 - 17.00
 • První hodina: ve čtvrtek 14.září 2016 v 15.00 hodin
 • Kurz končí: 28. června 2018
 • Příspěvek: 4 032,— Kč za pololetí
 • Kurz organizuje Hampson 4KIDS. Učebnice zajišťujeme, ale je třeba je uhradit zvlášť.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web