Next Move 1 (B2627) Kurz angličtiny s českým a konverzačním lektorem. (Začátečníci I.)

Kurzy Next Move jsou sérií kurzu pro dospívající studenty. Kurzy ve skupince o maximálně 8 studentech, jsou výborným nástrojem k tomu, aby se vaše děti neučily pouze "o jazyce", ale skutečně začaly jazyk sebevědomě aktivně používat. Kurzy využívají moderní výukové materiály, které zohledňují digitální gramotnost dnešních mladých lidí. V celé své šíři tedy mají studenti možnost využít doplňky za užití moderních technologií, to vše se zřetelem na maximální užitek při studiu. Studenti dochází na 2 x 60 minut jednou týdně, přičemž 60 minut mají zpravidla českého lektora a druhých 60 minut lektora konverzačního, který na ně hovoří pouze anglicky. Jedná se často o rodilé mluvčí, či cizince. Kurzy Next Move jsou výborným nástrojem pro to, aby byla postupně budována plynulost v užívání jazyka. Po absolvování celé řady v průběhu čtyř let by se studenti měli dostat minimálně k hranici středně pokročilý (intermediate/B1), často i výše.

Kurz Next Move 1 je určen dětem zhruba jedenáctiletým. Jedná se o kurz, který opakuje a značně rozšiřuje veškerou gramatiku úrovně chronický začátečník. Kurz je zlomový především proměnou, kterou děti v tomto věku prodělávají z hlediska životní fáze a z hlediska svých studijních možností. Postupně jsou během dospívání v mnohem větší míře schopni samostudia, logického či kritického uvažování či abstrakce. Na rozdíl od malých dětí již často mají jasnou představu o tom, proč se učí a čeho chtějí dosáhnout. Mají zároveň škálu vlastních životních zkušeností, s kterými do kurzu přicházejí. K našim studentům přistupujeme individuálně a snažíme se, aby se v hodinách dobře cítil každý jeden z nich a zároveň aby dobře fungovala celá skupina. Dbáme na to, aby se k sobě studenti chovali s respektem a ohleduplností. Studenti v Hampsonu svým učitelům tykají a jejich učitelé se snaží být nejen autoritou, ale zároveň oporou, na kterou se mohou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem.

Kurz využívá kvalitní a citlivě připravené učebnice, odpovídající věku studentů. Sylabus kurzu zohledňuje fakt, že mladí studenti, kteří jsou neustále vystavováni přemíře informací, které si potřebují zapamatovat, potřebují neustále novou látku opakovat, čemuž jsou přizpůsobeny i studijní materiály. Kurz je koncipován tak, aby udržel studenty motivované a bylo v něm vytvářeno pozitivní učební prostředí. Učebnice obsahují situace a příběhy odpovídající věku studentů a reálným životním situacím, s kterými se mohou ztotožnit. Máme zkušenost, že většina našich dospívajících studentů se učí s radostí a uvědomuje si důležitost studia. Mají-li správně vytyčené cíle, dovedou být dostatečně zodpovědní, aby věnovali svému studiu to, co je potřeba.

V rámci kurzu Next Move je probrána celá škála gramatický jevů a okruhů slovní zásoby. Studenti v rámci kurzu rozvíjejí všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, psaní, čtení a poslech). Studenti se učí i pomocí situací (funkcí) a získávají tak důležité dovednosti jako je schopnost hovořit o sobě, začít hovor, popsat něco, zdvořile požádat, popsat osobu, umět navrhovat, zeptat se na svolení, zeptat se na cestu, nakupovat, umět představit někoho někomu a mnoho dalšího. Kurz je veden téměř výhradně v angličtině, český lektor využívá češtinu pouze v nezbytných případech - například k vyložení složitějších gramatických jevů či tak, aby byla zaručena efektivita kurzu a bylo zabráněno frustraci z nepochopení.

Přehled základních gramatických jevů :

 • To be: affirmative, negative, questions and short answers
 • Subject pronouns
 • Wh- questions
 • This/That/These/Those
 • Have got: affirmative, negative, questions and short answers
 • Possessive adjectives
 • Possessive's
 • There is/There are/Is there...?/Are there...?
 • some/any
 • Can/Can't for ability
 • Present simple: affirmative and negative
 • Present simple: questions and short answers
 • Adverbs of frequency
 • Present simple with wh- questions
 • Must/Mustn't
 • Present countinuous: affirmative, negative, questions and short answers
 • Present simple and Present continuous
 • Countable and uncountable nouns
 • Many/Much/ A lot of
 • Comparatives
 • Past simple: to be
 • There was/There were
 • Past simple regular: affirmative and negative
 • Past simple irregular: affirmative and negative
 • Past simple questions
 • Be going to: affirmative, negative, questions and short answers
 • Present continuous for future arrangements

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Next Move 1
 • Kód kurzu: B2627
 • Pokročilost: Začátečníci I.
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Pondělí 15.00 - 17.00
 • První hodina: v pondělí 4.září 2017 v 15.00 hodin
 • Kurz končí: 25. června 2018
 • Příspěvek: 4 368,— Kč za pololetí
 • Kurz organizuje Hampson 4KIDS. Učebnice zajišťujeme, ale je třeba je uhradit zvlášť.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web