New Total English PIM II. (B2615) Kurz angličtiny pro mírně pokročilé (Mírně pokročilí)

Kurz New Total English Pre-intermediate je vhodným kurzem pokud již ovládáte základy jazyka i gramatického systému, ale potřebujete si je systematicky utřídit a především "zažít". Na kurzu zopakujete a rozšíříte své vědomosti a prohloubíte slovní zásobu. New Total English Pre-Intermediate se zaměřuje zejména na skutečně funkční angličtinu. Probíraná témata rozvíjejí a zdokonalují schopnost dorozumět se.

Na kurzu se budete věnovat veškeré podstatné gramatice této úrovně a významně rozšíříte slovní zásobu předešlých stupňů. Uděláte významný krok k tomu, abyste se efektivně dorozuměli, uměli diskutovat o složitějších tématech a porozuměli jste řeči týkající se aktuálních záležitostí. Kurz vám nabídne dostatek impulsů a materiálů pro přirozenou komunikaci a rozvíjí reálný jazyk v autentických souvislostech.

Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu: A2

Porozumění
Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.

Čtení
Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Mluvení
Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.


Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Písemný projev

Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.

Mezinárodní zkoušky
Kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky úrovně A2.

e-learning
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem Duotesting a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

Přehled základní mluvnice, slovní zásoby a dovedností dle jednotlivých lekcí:

 • New Total English PIM I.:

  Lekce 1
  Přehled základní mluvnice
 • přítomný čas prostý
 • vyjádření preferencí
 • příslovce četnosti
 • přítomný čas průběhový
  Slovní zásoba
 • denní rutina a činnosti
 • spací návyky
 • obchody a nakupování
  Umím
 • mluvit o tom co mám a nemám rád
 • ptát se a odpovídat na otázky týkající se denní rutiny
 • napsat neformální společenský email
 • mluvit o svých studijních potřebách a dovednostech

  Lekce 2
  Přehled základní mluvnice
 • minulý čas prostý
 • „so“ a „neither“
 • předpřítomný čas prostý
  Slovní zásoba
 • mluvení o biografii
 • podstatná jména a přídavná jména se stejným základem
 • ustálená slovní spojení týkající se úspěchů
  Umím
 • mluvit o osobních událostech z minulosti
 • říci v čem jsem stejný/odlišný od druhého člověka
 • mluvit o osobních úspěších a zkušenostech
 • se účastnit jednoduché diskuse

  Lekce 3
  Přehled základní mluvnice
 • „to be going to“ pro budoucí plány
 • vztažné věty
 • přítomný čas průběhový pro hovoření o budoucnosti
  Slovní zásoba
 • jídlo a restaurace
 • filmy
 • přídavná jména
 • smyslová slovesa
  Umím
 • sdělit kamarádovi své budoucí plány
 • napsat neformální dopis kamarádovi
 • smluvit se na něčem s kamarádem
 • přispět do jednoduché diskuse

  Lekce 4
  Přehled základní mluvnice
 • druhý stupeň přídavných jmen – srovnávání
 • třetí stupeň přídavných jmen – superlativ
 • nepřímé otázky
  Slovní zásoba
 • popis člověka
 • přežití v přírodě
  Umím
 • porovnat lidi
 • napsat děkovný vzkaz
 • klást zdvořilé otázky
 • dohodnout se s partnerem

  New Total English PIM II.:

  Lekce 5
  Přehled základní mluvnice
 • způsobová slovesa „should“ a „can“
 • sloveso „have to“
 • předpřítomný čas prostý s „for“ a „since“
 • vazba „used to“
  Slovní zásoba
 • fáze života
 • přátelství
 • zvyky
  Umím
 • vyměnit si názory s kamarádem
 • napsat osobní profil
 • popsat sebe před nějakou dobou
 • udělat jednoduchou neformální prezentaci

  Lekce 6
  Přehled základní mluvnice
 • sloveso „will“
 • „too“, „too much/too many“, „enough“
 • použití slovesa „like“
  Slovní zásoba
 • geografické rysy
 • domácí spotřebiče
 • popis míst v přírodě
  Umím
 • dělat obecné předpovědi o budoucnosti
 • zdůvodnit svou volbu pro něco
 • popsat oblíbené místo
 • vysvětlit, proč upřednostňuji určitou prázdninovou destinaci

  Lekce 7
  Přehled základní mluvnice
 • první podmínková věta
 • gerundium a infinitiv
 • příčina, důvod, následek
  Slovní zásoba
 • vzhled
 • povaha
 • nemoci a zranění
  Umím
 • popsat něčí vzhled
 • popsat něčí povahu
 • mluvit o nemocích a dávat rady
 • porozumět a mluvit o kvízu v časopise

  Lekce 8
  Přehled základní mluvnice
 • trpný rod přítomného času prostého
 • otázky
 • minulý čas průběhový a minulý čas prostý
  Slovní zásoba
 • slovesa týkající se změn
 • frázová slovesa týkající se vztahů
 • knihy
  Umím
 • popsat změny
 • tázat se na osobní informace
 • ptát se a odpovídat na otázky týkající se minulých akcí

  New Total English PIM III.:

  Lekce 9
  Přehled základní mluvnice
 • způsobové sloveso „can/could“
 • sloveso „to be able to“
 • trpný rod minulého času prostého
  Slovní zásoba
 • práce
 • vazby se slovesy „make“ a „do“
 • zločin
  Umím
 • odpovídat na jednoduché otázky u pracovního pohovoru
 • mluvit o svých dovednostech
 • napsat krátký článek
 • účastnit se jednoduchého vyjednávání

  Lekce 10
  Přehled základní mluvnice
 • frázová slovesa
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • určitý člen – „the“
  Slovní zásoba
 • zvířata a ZOO
 • slovesa s předložkovými vazbami
  Umím
 • mluvit o lidech, kteří mě ovlivnili
 • napsat krátký příspěvek do diskuse
 • spekulovat o zvucích a obrázcích
 • účastnit se dosažení skupinové dohody

  Lekce 11
  Přehled základní mluvnice
 • předpřítomný čas prostý s „just“, „yet“ a „already“
 • slovesa s dvěma předměty
 • předminulý čas prostý
  Slovní zásoba
 • prázdniny/dovolená
 • vítání
 • dárky
 • zápisky z cestování
  Umím
 • zjistit, zda by někdo byl dobrý společníkem na cesty
 • mluvit obecně o kulturních zvycích
 • napsat o místě, které jsem navštívil
 • se účastnit konverzace na cestách

  Lekce 12
  Přehled základní mluvnice
 • druhá podmínková věta
 • nepřímá řeč
 • „both“, „neither“ a „either“
  Slovní zásoba
 • peníze
 • vzdělávání
 • slovesa s předložkovými vazbami
  Umím
 • říci, jak bych se zachoval v hypotetické situaci
 • sdělit, co mi řekl někdo druhý
 • popsat podobnost/rozdíly
 • stěžovat si v obchodě či restauraci

Informace o kurzu

 • Název kurzu: New Total English PIM II.
 • Kód kurzu: B2615
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Pondělí 18.30 - 20.00
 • První hodina: v pondělí 4. září 2017 v 18.30 hodin
 • Kurz končí: 29. ledna 2018
 • Cena: 3 960,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Tento kurz již může být obsazen! Pro přesné informace a expresní rezervaci kurzu kontaktujte studijní referentku Danu Weberovou na telefonu 326 732 732 nebo e-mailu dana@hampson.cz.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web