Lifestyle PIM II. (B2610) English for work, socializing and travel (Mírně pokročilí)

Kurz Lifestyle Pre-Intermediate je vhodný pro studenty, kteří chtějí již od úrovně Pre-Intermediate schopni sebevědomě komunikovat v cizím jazyce. Kurz rozvíjí všechny jazykové složky včetně slovní zásoby, kterou využijete v práci, na cestách i ve společnosti. Kurz založen na výukových materiálech, které byly specielně vyvinuty, aby pomohly studentům budovat úspěšné obchodní a společenské vztahy v angličtině. Materiály kladou zřetel na rychlý rozvoj konverzační schopností a funkčního jazyka. Je vhodnou volbou pro studenty, kteří nechtějí studovat vyloženě obchodní angličtinu, ale zároveň je pro ně přínosné se do určité míry s pracovně-společenskými tématy seznámit.

Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu: A2-B1

Porozumění
Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.

Čtení
Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Mluvení
Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.
Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Písemný projev

Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování, nebo pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Mezinárodní zkoušky
Kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky úrovně A2.

e-learning
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

Přehled základní mluvnice, slovní zásoby a dovedností dle jednotlivých lekcí:

 • Lifestyle PIM I.:
  UNIT 1 Building Networks
 • Grammar::Present simple be
 • Word focus::Countries
 • Communication strategies: Requesting
 • Interaction:: From start to finish

  UNIT 2 Trouble-shooting
 • Grammar:: Present simple 1, present simple questions
 • Word focus:: Special occasions, Getting together after work
 • Communication strategies: Showing interest
 • Interaction:: Are you a people person?

  UNIT 3 Roads to success
 • Grammar:: Present simple 2, like, love, hate
 • Word focus:: Jobs and people, At work
 • Communication strategies: Same or different
 • Interaction:: Choosing a candidate

  UNIT 4 We´re all different
 • Grammar:: Adverbs of frequency, Prepositions of time
 • Word focus:: Telling the time
 • Communication strategies:Ways of saying ´no´
 • Interaction:: Arranging to meet

  UNIT 5 Time of your life
 • Grammar:: Comparative and superlative adjectives
 • Word focus:: Time of your life
 • Communication strategies: Offering help
 • Interaction:: The best way to help

  UNIT 6 You are here
 • Grammar:: there is / there are, imperatives
 • Word focus:: Prepositions of place, Directions
 • Communication strategies: Asking for help
 • Interaction:: Welcome to the trade fair

  Lifestyle PIM II.:
  UNIT 7 Buying and selling
 • Grammar:: Countable and uncountable nouns
 • Word focus:: Food and drink
 • Communication strategies: Making suggestions
 • Interaction:: Asking about products

  UNIT 8 A question of survival
 • Grammar:: Modal verbs: can,have to, should, question forms
 • Word focus:: Health problems, Means of transport
 • Communication strategies: Giving instructions
 • Interaction:: Surviving in a strange city

  UNIT 9 Favourite places
 • Grammar:: much/ many, a lot of/ lots of
 • Word focus:: Home sweet home
 • Communication strategies: Reakting to news
 • Interaction:: On the move

  UNIT 10 Finding solutions
 • Grammar:: Past simple be, too + adjective / not + adjective + enough
 • Word focus:: Something is not right
 • Communication strategies: Telephoning
 • Interaction:: Customers´ expectations

  UNIT 11 Turning points
 • Grammar:: Past simple ( regular/ irregular verbs, questions)
 • Word focus:: Talking about the past
 • Communication strategies: Asking questions
 • Interaction:: Completing a CV

  Lifestyle PIM III.:
  UNIT 12 Getting away
 • Grammar:: Present continuous or present simple?
 • Word focus:: have + noun
 • Communication strategies: What do you call it?
 • Interaction:: Company presentation

  UNIT 13 Money matters
 • Grammar:: will for predictions, First conditional
 • Word focus:: Money, borrow and lend
 • Communication strategies: Responding
 • Interaction:: Investing money

  UNIT 14 Teamwork
 • Grammar:: Future plans, going to , to or -ing?
 • Word focus:: Working in a team, play, go or do?
 • Communication strategies: Making it better
 • Interaction:: Cooperating and competing

  UNIT 15 What an experience!
 • Grammar:: Present perfect, Have you ever …?
 • Word focus:: Positive and negative responses
 • Communication strategies: Checking information
 • Interaction:: Life experiences

  UNIT 16 Také a break
 • Grammar:: Future arrangements (present continuous)
 • Word focus:: Time expressions for the future
 • Communication strategies: Explaining needs
 • Interaction:: Planning a trip

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Lifestyle PIM II.
 • Kód kurzu: B2610
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Čtvrtek 18.30 - 20.00
 • První hodina: ve čtvrtek 7. září 2017 v 18.30 hodin
 • Kurz končí: 25. ledna 2018
 • Cena: 3 762,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.hampson.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web