Lifestyle PIM II. (B2610) English for work, socializing and travel (Mírně pokročilí)

Kurz Lifestyle Pre-Intermediate je vhodný pro studenty, kteří chtějí již od úrovně Pre-Intermediate schopni sebevědomě komunikovat v cizím jazyce. Kurz rozvíjí všechny jazykové složky včetně slovní zásoby, kterou využijete v práci, na cestách i ve společnosti. Kurz založen na výukových materiálech, které byly specielně vyvinuty, aby pomohly studentům budovat úspěšné obchodní a společenské vztahy v angličtině. Materiály kladou zřetel na rychlý rozvoj konverzační schopností a funkčního jazyka. Je vhodnou volbou pro studenty, kteří nechtějí studovat vyloženě obchodní angličtinu, ale zároveň je pro ně přínosné se do určité míry s pracovně-společenskými tématy seznámit.

Závěrečná úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky po absolvování kurzu: A2-B1

Porozumění
Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.

Čtení
Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Mluvení
Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.
Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Písemný projev

Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování, nebo pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Mezinárodní zkoušky
Kurz můžete zakončit složením mezinárodní zkoušky úrovně A2.

e-learning
Všechny naše kurzy je možné doplnit e-learningovým programem a zefektivnit tak vaši domácí přípravu.

Přehled základní mluvnice, slovní zásoby a dovedností dle jednotlivých lekcí:

 • Lifestyle PIM I.:
  UNIT 1 Building Networks
 • Grammar::Present simple be
 • Word focus::Countries
 • Communication strategies: Requesting
 • Interaction:: From start to finish

  UNIT 2 Trouble-shooting
 • Grammar:: Present simple 1, present simple questions
 • Word focus:: Special occasions, Getting together after work
 • Communication strategies: Showing interest
 • Interaction:: Are you a people person?

  UNIT 3 Roads to success
 • Grammar:: Present simple 2, like, love, hate
 • Word focus:: Jobs and people, At work
 • Communication strategies: Same or different
 • Interaction:: Choosing a candidate

  UNIT 4 We´re all different
 • Grammar:: Adverbs of frequency, Prepositions of time
 • Word focus:: Telling the time
 • Communication strategies:Ways of saying ´no´
 • Interaction:: Arranging to meet

  UNIT 5 Time of your life
 • Grammar:: Comparative and superlative adjectives
 • Word focus:: Time of your life
 • Communication strategies: Offering help
 • Interaction:: The best way to help

  UNIT 6 You are here
 • Grammar:: there is / there are, imperatives
 • Word focus:: Prepositions of place, Directions
 • Communication strategies: Asking for help
 • Interaction:: Welcome to the trade fair

  Lifestyle PIM II.:
  UNIT 7 Buying and selling
 • Grammar:: Countable and uncountable nouns
 • Word focus:: Food and drink
 • Communication strategies: Making suggestions
 • Interaction:: Asking about products

  UNIT 8 A question of survival
 • Grammar:: Modal verbs: can,have to, should, question forms
 • Word focus:: Health problems, Means of transport
 • Communication strategies: Giving instructions
 • Interaction:: Surviving in a strange city

  UNIT 9 Favourite places
 • Grammar:: much/ many, a lot of/ lots of
 • Word focus:: Home sweet home
 • Communication strategies: Reakting to news
 • Interaction:: On the move

  UNIT 10 Finding solutions
 • Grammar:: Past simple be, too + adjective / not + adjective + enough
 • Word focus:: Something is not right
 • Communication strategies: Telephoning
 • Interaction:: Customers´ expectations

  UNIT 11 Turning points
 • Grammar:: Past simple ( regular/ irregular verbs, questions)
 • Word focus:: Talking about the past
 • Communication strategies: Asking questions
 • Interaction:: Completing a CV

  Lifestyle PIM III.:
  UNIT 12 Getting away
 • Grammar:: Present continuous or present simple?
 • Word focus:: have + noun
 • Communication strategies: What do you call it?
 • Interaction:: Company presentation

  UNIT 13 Money matters
 • Grammar:: will for predictions, First conditional
 • Word focus:: Money, borrow and lend
 • Communication strategies: Responding
 • Interaction:: Investing money

  UNIT 14 Teamwork
 • Grammar:: Future plans, going to , to or -ing?
 • Word focus:: Working in a team, play, go or do?
 • Communication strategies: Making it better
 • Interaction:: Cooperating and competing

  UNIT 15 What an experience!
 • Grammar:: Present perfect, Have you ever …?
 • Word focus:: Positive and negative responses
 • Communication strategies: Checking information
 • Interaction:: Life experiences

  UNIT 16 Také a break
 • Grammar:: Future arrangements (present continuous)
 • Word focus:: Time expressions for the future
 • Communication strategies: Explaining needs
 • Interaction:: Planning a trip

Informace o kurzu

 • Název kurzu: Lifestyle PIM II.
 • Kód kurzu: B2610
 • Pokročilost: Mírně pokročilí
 • Kde: Mladá Boleslav
 • Termín: Čtvrtek 18.30 - 20.00
 • První hodina: ve čtvrtek 7. září 2017 v 18.30 hodin
 • Kurz končí: 25. ledna 2018
 • Cena: 3 762,— Kč za kurz
 • Cenou je kompletní školné. V ceně nejsou zahrnuty učební pomůcky.

Nezávazná přihláška

Okamžikem odeslání nezávazné přihlášky si rezervujete místo ve zvoleném kurzu (pokud v něm ještě volná místa jsou). Z naší strany je tato rezervace závazná do data uvedeném na návrhu smlouvy, kterou obdržíte do týdne na zadanou listovní adresu.

Stisknutím tlačítka ODESLAT uděluji firmě Hampson LA s.r.o., Hampson CS s.r.o., Hampson MB s.r.o., Hampson 4KIDS (dále školitel), se sídlem V. Klementa 601, Mladá Boleslav souhlas ke zpracování svých, zde uvedených, osobních údajů, a to za účelem vedení evidence studentů a nabídky služeb školitele.

Školitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, využívat je výhradně k vedení evidence klientů a účastníků kurzu a nabídky služeb školitele, a to toliko po dobu 10 let a zejména nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám.

Beru na vědomí, že jsem oprávněn kdykoliv písemně na adresu školitele sdělit, že již nadále nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů s tím, že neprodleně po doručení uvedeného oznámení budou vaše osobní údaje školitelem vymazány.

Beru na vědomí, že se shora uvedeným smluvním ustanovením můžu vyjádřit nesouhlas pouze neodesláním formuláře (nestisknu tlačítko ODESLAT). Nedojde tím ani k rezervaci kurzu. Tento si můžete poté objednat telefonicky na telefonu 326 732 732, nebo e-mailem na hampson@hampson.cz .


Nepřehlédněte

V.I.P. English

V.I.P. English

Výrazný pokrok v angličtině pro každého, kdo vyžaduje jistotu a mimořádnou péči.

přejít na web

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace

Výborné pro každého, kdo se zajímá o řešení svých životních problémů.

přejít na web

Pearson Test

Pearson Test

Mezinárodně platné zkoušky z angličtiny v Institutu pro zrychlené učení Hampson.

přejít na web